Vad är Språkstark?

Tiden rusar iväg, som den alltid gör när ett nytt läsår drar igång. Det börjar väl därför vara på sin plats med en liten presentation av Språkstark. Vad är detta för något?

Jo, Språkstark är namnet på ett tvåårigt projekt som drivs av Närpes stad i samarbete med Svenska kulturfonden. Verksamheten bedrivs till största delen i en av stadens F-6 skolor, Pjelax skola, som fungerar som pilotskola för projektet.

Vad går då detta projekt ut på? Ett kort och koncist svar på den frågan är att undersöka hur undervisningen i stadens skolor kunde förbättras och förändras för att på bästa sätt kunna möta elevgrupper innehållande en stor språklig mångfald. Detta gäller såväl den förberedande undervisningen som den allmänna undervisningen i årskurserna 1-6.

Närpes stad är en stad med stor andel arbetskraftsinvandring. Under åren som gått har andelen elever med annat modersmål än svenska markant ökat i staden skolor. I en del av skolorna ligger andelen elever med annat modersmål kring 50 % i de enskilda klasserna. Staden har sen många år erbjudit förberedande undervisning för de elever som kommit till Närpes och efter ca ett år har dessa elever fortsatt sin skolgång inom allmänna undervisningen.

Nu har dock stunden kommit då det börjar bli dags att ifrågasätta den egna verksamheten. Gör vi rätt? Har vi en så pass effektiv och välfungerande undervisning som möjligt ute i skolorna? Hur bör undervisningen byggas upp ute i klasserna för att möta alla elevers behov? Vad säger forskningen? Är våra undervisningsmetoder och vår organisation sådan att den stämmer överens med de krav som ställs år 2019?

Svaret

på frågorna blev därför projektet Språkstark. Under projekttiden kommer lärarna i skolan målmedvetet arbeta med att jobba fram en undervisning som utvecklar elevernas språk och kunskap parallellt. Lärarna kommer att arbeta mycket med fortbildning och kompetensutveckling samt inte minst planering av undervisning. I skolan kommer det också att bedrivas förberedande undervisning. Samarbetet mellan förberedande lärare och skolans övriga lärare kommer därför att synas i sömmarna för att hitta möjliga vägar till utveckling.

De största utmaningarna ligger kanske ändå inom den allmänna undervisningen. Låt oss säga att eleven gått ett år i förberedande undervisning, men sen då? Hur ska undervisningen utformas i klasserna för att eleverna ska utvecklas optimalt? Nivån på undervisningen får inte sänkas till följd av att antalet elever med annat modersmål ökar. Den kognitiva nivån måste hållas på rätt nivå samtidigt som språket måste synliggöras i alla läroämnen.

Vi hoppas kunna dela våra funderingar, idéer, problem och insikter med er. Förhoppningsvis skapar detta projekt möjligheter för nya friska vindar att blåsa in i vår undervisning.

Välkomna med i Språkstark!